Content voor Ingelogde Gebruikers

Starten van een zaak in Spanje

P.L. Gillissen
Waardering 0 uit 5
(Laat als eerste een review achter)

22,95

Handboek Starten van een zaak in Spanje

Met updates

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse arbeidscontracten, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan.

ISBN: 978-94-92895-14-1

Aantal pagina’s: 250

Auteur: PL Gillissen

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Zaken doen in Spanje (met de Spanjaarden)

Wetenswaardigheden, adviezen, tips van erva­ringsdeskundi­gen over het wonen, werken en zakendoen in Spanje.

Algemene karakteristieken van de Spanjaarden

Familieleven.

3. Tips en adviezen bij export of zakendoen in Spanje

Bedrijfsplanning

Samenwerken en vergaderingen

Carrière maken

4. Omgangsvormen en contact met Spanjaarden

5. Het starten van een bedrijf

Inleiding

Categorieën van zelfstandigen

Welke papieren heeft u nodig om in Spanje als zelfstandig ondernemer te kunnen starten ?

Aanvraag van een Spaans sofi-nummer

Het laten bepalen van de soort bedrijfsactiviteit

Het laten registreren van Uw bedrijfsactiviteit bij de belasting­dienst

De keuze van het systeem van de belastingafdracht

Fiscale verplichtingen (=Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE)

Wie int de IAE ?

Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Segurid Social (= Spaanse sociale zekerheid).

Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA)

Inschrijving bij Medisch centrum (Centro de salud)

Vrijstelling van RETA

Verlaagde RETA tarieven

Ziekmelding

Aanvraag van de openingsvergunning (= licencia de apertura de actividad)

Kosten van een openingsvergunning

Aanvraag (horeca) vergunning voor het serveren van eten en dranken.

Inschrijving bij een beroepscollege

Beroepscolleges in de medische sector

Inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel ( = Cámara de Comercio de España)

6. Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Inleiding

Zelfstandige bouwt Spaans pensioen op

Zelfstandige heeft onder voorwaarden recht op een WW-uitkering

Zelfstandige is verzekerd tegen ziekte en bedrijfsongeval

7. Spaanse ondernemingsvormen

Inleiding

Een overzicht van de ondernemingsvormen in Spanje zijn

De Eenmanszaak (= Empresario Individual, Autónomo of sole propietor)

Opzet eenmanszaak

8. Oprichting Spaanse vennootschappen

Inleiding

De Sociedad Civil Particular (S.C.P.)

Minimumkapitaal

De S.C.P. en de belasting

Oprichting S.C.P.

Oprichting van een SL

De Sociedad Limitada (S.L.)

Voordelen van een SL:

Verschil S.C.P. en S.L.

Minimumkapitaal

Aantal aandeelhouders

Aansprakelijkheid

Zeggenschap

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Beursmogelijkheden

Verdeling kapitaal

Het kapitaal van een S.L. is technisch gesproken verdeeld in deelname-een-heden.

De S.L. en de belastingen

Oprichtingsakte

Aanvraag van de naam van de S.L.

Notariskosten

Overige formaliteiten

Aanvragen van een identificatienummer

Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst

Betalen van de IAE (= Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE)

Inschrijven van de S.L. in het handelsregister

Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L.

Geld lenen of uitlenen aan uw SL ?

Voorwaarden leningsovereenkomst:

SRL = (Sociead de responsabilidad limitada)

Oprichtingsprocedure SRL

Minimumkapitaal

Overdraagbaarheid aandelen

Aantal aandeelhouders

Verdeling kapitaal

Aansprakelijkheid

Dagelijks bestuur

Hoogste bestuursorgaan

Zeggenschap

Vergadering van aandeelhouders

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Beursmogelijkheden

De S.Com = Sociedad en Comandita (commanditaire vennoot­schap)

De Spaanse sociale verzekeringen voor administradores

Boekhoudkundige verplichtingen van Spaanse vennoot­schappen

Accountantscontrole

Eenmanszaak of SL?

Stappenplan oprichting van een Spaanse vennootschap

Belastingnummers in Spanje

NIF of NIE nummer ?

Wie moet er een NIE nummer aanvragen ?

Wanneer kunt u een NIE nummer aanvragen ?

Welke documenten moet u overleggen voor de aanvraag van een NIF of

NIE nummer ?

NIE nummer voor buitenlandse natuurlijke personen

CIF nummer voor rechtspersonen (vennootschappen

Om een NIF nummer aan te vragen moet u de volgende documenten overleggen:

Volmacht

Welke documenten zijn er nodig om een volmacht te verlenen?

Aansprakelijkheid voor (belasting)schulden van de SL en SA

9. Fakturering in Spanje

Inleiding

Wat dient er op een Spaanse factuur te staan ?

Zakelijke transacties en verrekenprijzen

Documentatieverplichtingen

Deviezencontrole

10. In dienst nemen van personeel in Spanje

Inleiding

Verplichtingen omtrent het in dienst nemen van personeel

Voor de registratie heeft u nodig:

Spaanse arbeidswetgeving

Arbeidscontracten

Vaste arbeidscontracten

Wat moet er in het arbeidscontract worden opgenomen ¿

Wijzigingen in de arbeidsrelatie

(Modificaciones sustanciales del contrato)

Trainingscontracten

Parttime contracten

Wanneer kunnen tijdelijke arbeidscontracten worden opgemaakt ?

Werk op afstand contract (telewerken)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde termijn

Proefperiode

Spaanse arbeidswetgeving en maximaal aantal werkuren

Lonen en salarissen

Spaans minimumloon

Loonafspraken in Cao’s

Uitbetaling van het loon/salaris (El pago del salario)

Gemiddelde en modale bruto jaarsalaris in Spanje

Het gemiddeld bruto jaarsalaris in Spanje

Het meest voorkomende jaarsalaris (modaal)

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden

Beëindiging van het arbeidsconract | ontslag

Hervormingen op de arbeidsmarkt in Spanje

Duale arbeidsmarkt

Formaliteiten/procedure bij collectief ontslag

Ontslag vanwege objectieve redenen

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege objectieve redenen

Ontslag vanwege disciplinaire redenen

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege disciplinaire redenen

Termen beëindiging van het arbeidscontract

Registratieplicht werkweek van werknemers

Wat houdt de registratieplicht in ?

Bewaarplicht

Gevolgen van het niet naleven

Werktijden (tiempo de trabajo)

Rusttijden (Descansos)

Overwerk (Horas extraordinarias)

Nacht- en ploegendienst (trabajo nocturno y trabajo a turnos)

Verlof, vakantie & pensioen voor uw werknemers

Afwezigheid vanwege ziekte

Vakantiedagen (Vacaciones anuales)

Bijzonder betaald verlof (permisos retribuidos)

Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof (permiso parental)

Verlof voor langere tijd (excedencias)

Pensioen

Hoofdpunten uit de Spaanse Arbeidsmarkthervormingen 2012

Werving van personeel

Personeel in en rond uw huis

(Algemene) kenmerken Spaans personeel

Tips voor werkgevers

Vocabulair in Spaanse arbeidscontracten

Het benoemde van een administrateur

Fiscaal voordeel van een dochteronderneming

Juridische nadeel van een dochteronderneming

11. Welke kosten kunnen zelfstandigen aftrekken ?

Inleiding

Algemene kosten (die geen verband houden met de directe verkoop)

12. Oprichting van een filiaal of dochteronderneming

Inleiding

Voor- en nadelen van een filiaal

Een dochteronderneming in de vorm van een SA

Storting bij aandelen op naam:

Storting bij aandelen aan toonder:

Oprichtingsvereisten van een dochteronderneming

13. Handelsagent en distribiteur

Distributiekanalen

Handelsagent

In Spanje bestaan er verschillende soorten handelsagenten:

Agente comercial (= de handelsagent)

Representante de comercio (= vertegenwoordiger)

Comisionista (= commissionair)

Handelsagentencolleges

(= Colegios Oficiales de Agentes Comer¬ciales)

De handelsagentuurovereenkomst

Contrato laboral

Contrato mercantil

Voordeel handelsagent

Nadeel handelsagent

Distributeur (distribuidora, suministrador)

Keuze tussen handelsagent en distributeur

Distributieovereenkomsten

Overeenkomst met handelsagenten

Arbitrageclausule en concurrentiebeding

14. De vertegenwoordiging (Representative Office)

Kenmerken van een vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging in het Nederlands-Spaans belasting¬ver¬drag

Voordelen “representative office”

Nadelen “representative office”

15. Joint Ventures

Inleiding

Joint ventures

Vormen van joint ventures

Asociasiones sin personalidad juridica

Sociedades de empresas

Uniones de empresas

Cuentas de participación

16. Huur, koop of overname van commercieel onroerend goed / bedrijf

Inleiding

Bescherming huurder

Checklist huur/overname bedrijf / bedrijfspand

Bij de koop, huur of overname van een bedrijfspand moet u op de volgende zaken letten:

Pachten (= Traspaso)

Overname van een bestaand horecabedrijf

Probeer daarom antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Aankoop van een bedrijfspand

Aankoop nieuw te bouwen bedrijfspand

Checklist aankoop/bouw bedrijfspand

Overname bestaande vergunning

Aanvraag van een nieuwe vergunning

Aanvraag bouwvergunning bij verbouwing van een bestaand pand

Kosten bouwvergunning

Met wie krijgt u te maken bij de verbouwing ?

– De aannemer

– De elektriciën

Aandachtspunten bij de verbouwing

17. De keuze: een bedrijfspand kopen of huren ?

Inleiding

Flexibiliteit

Aandachtspunten:

Het pand

Kosten en vermogensopbouw

Fiscale aspecten

Ligging

18. Starten in de horeca

Aanvraag registratienummer voor horeca-bedrijven

Hygiëne- en horecavergunning

Verschillende soorten diploma’s/certificaten voor personen die in aanraking komen met levensmiddelen
(=Manipulador de Alimentos):

Aanvraag terrasvergunning

Aandachtspunten bij het starten van een camping

Aandachtspunten en voorwaarden bij het exploiteren van appartementen, bungalows of villa’s

NIEUW REGISTER VERHUUR VAKANTIEWONINGEN ANDALUSIË

Wat verstaat men onder een woning voor toeristisch gebruik?

Welke woningen vallen buiten deze regelgeving?

Wat betekent deze verordening?

Wat zijn de eisen voor de inschrijving?

Verplichtingen ten opzichte van de klant/huurder

Wat kan er gebeuren als u uw woning niet inschrijft in dit register?

Wat regelt de verordening nog meer?

Belasting over huurinkomsten

Juridisch advies inschrijving

Fiscale verplichtingen huurinkomsten vakantiehuis

Een aantal voorbeelden:

Aandachtspunten bij de exploitatie van boerderijen

19. Aandachtspunten bij een bedrijfsovername (Traspaso)

Inleiding

Checklist bij overname Trapaso

20. Business plan, verdienmodel & financieel plan

Inleiding

Oorzaken:

Marktanalyse

De SWOT-analyse (Strenghts – Weakness – Opportunities – Threats)

Marktpotentieel

Penetratiegraad

Business model

Verdienmodel

Keuze verdienmodel

Van businessmodel naar verdienmodel naar opbrengstmodel

Het begint met het businessmodel

Business Model Canvas

Welk verdienmodel past bij uw business?

Basisverdienmodellen

Creatief en out-of-the-box

Nieuwe businessmodellen

Klantgestuurde businessmodellen

Prijsoptimalisatie

Kostenraming

Investeringsbegroting

Constante of vaste kosten

Variabele kosten

Kosten start horeca-onderneming (fictieve bedragen)

Aanloopkosten (fictieve bedragen)

Werkkapitaalbehoefte (fictieve bedragen)

Financieringsbegroting (fictieve bedragen)

Voorbeeld financieringsbegroting

Exploitatie begroting

Liquiditeitsbegroting

Begroting privé-uitgaven (fictieve bedragen)

Voorbeeld begroting privé-uitgaven

Planning / agenda

21. De Spaanse inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas fisicas = IRPF)

Inleiding

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting

Wie is belastingplichtig ?

Het fiscale nummer

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting

Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2017

Minimum en maximum tarief inkomstenbelasting per regio

Inkomstenbelasting over rendementen en winsten

Tarieven rendementsinkomsten (rente, dividend) en vermogenswinsten *)

(Rendimientos del Capital Mobiliario)

Tarieven voor niet-residenten

De belastingen voor niet-residenten.

Keuze uit 2 regimes als u naar Spanje verhuist om daar te werken

Expat-regeling voor nieuwe residenten in Spanje

Bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt onder de volgende voorwaarden:

Aanvraag en duur van de regeling

Einde Beckham-regeling

Emigratie-belasting (Exit-Tax)

Pensioenregelingen

Meerwaarde | vermogenswinstbelasting

Plusvalia

Dividenden

Winst bij verkoop onroerend goed

Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting

Spaarplannen

Schikking pensioen buitenlanders in Spanje

Wie moet er in Spanje belastingaangifte doen ?

Pensioeninkomsten

Aangifte doen in Spanje

Gezamenlijke aangifte doen in Spanje

Arbeidsinkomen (Rendimientos del Trabajo Personal)

Belastbaar inkomen bestaat uit:

Loon in natura | voordelen werknemer

Sociale premies werknemers 2017

Werknemersbijdragen:

Drempels voor de inkomstenbelasting 2017

Persoonsgebonden aftrekposten en verminderingen 2017

Aftrek voor inwonende kinderen onder de 25 jaar met een eigen inkomen onder de € 8.000

Ouderschapskorting (Reduccion por cuidado de hijos)

Aftrek voor inwonende ouders of grootouders

Verminderingen bij inkomsten uit arbeid

Belastingkortingen voor lage inkomens

Huurinkomsten

Spaans huurwaardeforfait

Inkomstenbelasting niet-ingezetenen

Belastbare waarde:

Voorbeeld

Werkelijke verhuur

Belastingvermindering over huurinkomsten

Aftrek eigen woning (Deduccion Vivienda Habitual)

Welke kosten kunnen er worden opgevoerd ?

Belastingaftrek in Spanje voor in het buitenland betaalde inkomstenbelasting

Tarief voor niet-residenten

Rekenvoorbeeld:

Hulp bij invullen van de belastingaangifte door de Spaanse belastingdienst zelf

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting

Emigratieheffing

Fiscaal vertegenwoordiger

22. Belastingen voor Autonomos (zelfstandigen)

Inkomsten uit zelfstandige arbeid (Rendimientos de actividades empresariales y profesionales)

Modulensysteem

Keuze uit 2 belastingregimes

Fiscale voordelen en tips voor zelfstandigen

Ondernemingsverlies

Gebruik van een bestelbus van de zaak

Tanken met de auto van de zaak

Privé gebruik auto van de zaak

Kerstpakketten en overige representatiekosten

Urenadministratie

Oninbare facturen en terugvragen betaalde BTW

Aanvragen uitstel van belastingbetaling

Liquidatieverlies

Bewaren van uw administratie

Wetswijzigingen voor zelfstandig ondernemers in 2017

Belangrijkste wijzigingen

Update | Nieuwe tarieven zelfstandigen 2017

23. De Spaanse vermogensbelasting

Inleiding

Vanaf welk vermogen is men in Spanje vermogensbelasting verschuldigd ?

Landelijke tarieven vermogensbelasting

Belastingvrije voet voor residenten in Spanje

Belastingvrije voet voor niet-residenten in Spanje

Peildatum

Wie wordt waarover belast ?

Heffing vermogensbelasting autonome regio’s

Wat wordt tot vermogen gerekend ?

Wat dient een fiscaal resident in Spanje aan te geven ?

Welk bezittingen, deelnemingen, aanspraken zijn vrijgesteld van vermogensbelasting ?

Netto Vermogen

Maximaal tarief vermogensbelasting – en inkomstenbelasting

Een voorbeeld ter verduidelijking

Nieuwe Spaanse wet; informatieve aangifte van buitenlandse bezittingen.

Informatieplicht buitenlands vermogen

Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ?

Sancties

24. Spaanse vennootschapsbelasting

Kort overzicht

Rechtspersonen die niet in Spanje gevestigd zijn

Tarieven Spaanse vennootschapsbelasting

Zona Especial Canaria of ZEC

Werkzaamheden zonder vaste inrichting

Uitkeringen aan niet-ingezeten vennootschappen

Dividend en interest ontvangen door niet-residenten

Kort overzicht van de Spaanse belastingen op vennootschappen en uitkeringen (2016/2017)

Verplichte jaarrekening

Berekening belastbare winst van de vennootschap

Afschrijvingspercentages en afschrijvingsperiodes Activa

Hogere afschrijving

Overige aftrekbare kosten:

Niet – aftrekbare kosten

Korte en langetermijn winsten

Vermogenswinsten

Aangifte en betaling vennootschapsbelasting

Aftrek voor een groep van ondernemingen

Uitstel van kapitaalwinst vanwege herinvesteringen

Samengevoegde/gemeenschappelijke belastingaangifte van een groep van bedrijven

Europese moeder-dochterrichtlijn

25. Overige belastingzaken

Overdrachtsbelasting bij aankoop van onroerend goed

BTW (IVA) op Spaans vastgoed bij verkoop en verhuur

Documentenbelasting

Overige kosten bij aankoop van onroerend goed in Spanje

Onroerendgoedbelasting

Aangifte

Valor Catastral

Tasas

Precios Publicos

Contribuciones Especiales

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen

BTW / IVA (=Impuesto sobre el Valor Añadido) Tarieven 2017

Bronbelasting

26. Aankoop Spaans onroerend goed via een BV of SL

Mogelijkheden

Wel of niet fiscaal interessant

Oprichting Spaanse SL (Sociedad Limitada)

Verhuur

Vermogenswinstbelasting

Rekenvoorbeeld

Aftrek/vermindering op de vermogenswinstbelasting

Vrijstelling vermogenswinstbelasting

Tarieven niet-residenten

Voorheffing bij verkoop door niet-residenten

Verkoopwinst en de Spaanse vennootschapsbelasting

Bijlagen en Bronnen


Tijdelijk uitverkocht
Artikelnummer: 9789492895141 Categorie:
100% garantie: 14 dagen bedenktijd Veilig betalen: met Mollie payment provider Snelle levering: voor 23:00 uur besteld, morgen in huis Gratis verzending: voor bestellingen boven €20

Beschrijving

Handboek Starten van een zaak in Spanje

Met updates

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse arbeidscontracten, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan.

ISBN: 978-94-92895-14-1

Aantal pagina’s: 250

Auteur: PL Gillissen

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Zaken doen in Spanje (met de Spanjaarden)

Wetenswaardigheden, adviezen, tips van erva­ringsdeskundi­gen over het wonen, werken en zakendoen in Spanje.

Algemene karakteristieken van de Spanjaarden

Familieleven.

3. Tips en adviezen bij export of zakendoen in Spanje

Bedrijfsplanning

Samenwerken en vergaderingen

Carrière maken

4. Omgangsvormen en contact met Spanjaarden

5. Het starten van een bedrijf

Inleiding

Categorieën van zelfstandigen

Welke papieren heeft u nodig om in Spanje als zelfstandig ondernemer te kunnen starten ?

Aanvraag van een Spaans sofi-nummer

Het laten bepalen van de soort bedrijfsactiviteit

Het laten registreren van Uw bedrijfsactiviteit bij de belasting­dienst

De keuze van het systeem van de belastingafdracht

Fiscale verplichtingen (=Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE)

Wie int de IAE ?

Inschrijving als zelfstandig ondernemer bij de Segurid Social (= Spaanse sociale zekerheid).

Regimen Especial Trabajadores Autonomos (= RETA)

Inschrijving bij Medisch centrum (Centro de salud)

Vrijstelling van RETA

Verlaagde RETA tarieven

Ziekmelding

Aanvraag van de openingsvergunning (= licencia de apertura de actividad)

Kosten van een openingsvergunning

Aanvraag (horeca) vergunning voor het serveren van eten en dranken.

Inschrijving bij een beroepscollege

Beroepscolleges in de medische sector

Inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel ( = Cámara de Comercio de España)

6. Sociale zekerheid voor zelfstandigen

Inleiding

Zelfstandige bouwt Spaans pensioen op

Zelfstandige heeft onder voorwaarden recht op een WW-uitkering

Zelfstandige is verzekerd tegen ziekte en bedrijfsongeval

7. Spaanse ondernemingsvormen

Inleiding

Een overzicht van de ondernemingsvormen in Spanje zijn

De Eenmanszaak (= Empresario Individual, Autónomo of sole propietor)

Opzet eenmanszaak

8. Oprichting Spaanse vennootschappen

Inleiding

De Sociedad Civil Particular (S.C.P.)

Minimumkapitaal

De S.C.P. en de belasting

Oprichting S.C.P.

Oprichting van een SL

De Sociedad Limitada (S.L.)

Voordelen van een SL:

Verschil S.C.P. en S.L.

Minimumkapitaal

Aantal aandeelhouders

Aansprakelijkheid

Zeggenschap

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Beursmogelijkheden

Verdeling kapitaal

Het kapitaal van een S.L. is technisch gesproken verdeeld in deelname-een-heden.

De S.L. en de belastingen

Oprichtingsakte

Aanvraag van de naam van de S.L.

Notariskosten

Overige formaliteiten

Aanvragen van een identificatienummer

Registreren van de bedrijfsactiviteit bij de belastingdienst

Betalen van de IAE (= Impuesto sobre Actividades Económicas = IAE)

Inschrijven van de S.L. in het handelsregister

Nog enkele opmerkingen betreffende de S.L.

Geld lenen of uitlenen aan uw SL ?

Voorwaarden leningsovereenkomst:

SRL = (Sociead de responsabilidad limitada)

Oprichtingsprocedure SRL

Minimumkapitaal

Overdraagbaarheid aandelen

Aantal aandeelhouders

Verdeling kapitaal

Aansprakelijkheid

Dagelijks bestuur

Hoogste bestuursorgaan

Zeggenschap

Vergadering van aandeelhouders

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Beursmogelijkheden

De S.Com = Sociedad en Comandita (commanditaire vennoot­schap)

De Spaanse sociale verzekeringen voor administradores

Boekhoudkundige verplichtingen van Spaanse vennoot­schappen

Accountantscontrole

Eenmanszaak of SL?

Stappenplan oprichting van een Spaanse vennootschap

Belastingnummers in Spanje

NIF of NIE nummer ?

Wie moet er een NIE nummer aanvragen ?

Wanneer kunt u een NIE nummer aanvragen ?

Welke documenten moet u overleggen voor de aanvraag van een NIF of

NIE nummer ?

NIE nummer voor buitenlandse natuurlijke personen

CIF nummer voor rechtspersonen (vennootschappen

Om een NIF nummer aan te vragen moet u de volgende documenten overleggen:

Volmacht

Welke documenten zijn er nodig om een volmacht te verlenen?

Aansprakelijkheid voor (belasting)schulden van de SL en SA

9. Fakturering in Spanje

Inleiding

Wat dient er op een Spaanse factuur te staan ?

Zakelijke transacties en verrekenprijzen

Documentatieverplichtingen

Deviezencontrole

10. In dienst nemen van personeel in Spanje

Inleiding

Verplichtingen omtrent het in dienst nemen van personeel

Voor de registratie heeft u nodig:

Spaanse arbeidswetgeving

Arbeidscontracten

Vaste arbeidscontracten

Wat moet er in het arbeidscontract worden opgenomen ¿

Wijzigingen in de arbeidsrelatie

(Modificaciones sustanciales del contrato)

Trainingscontracten

Parttime contracten

Wanneer kunnen tijdelijke arbeidscontracten worden opgemaakt ?

Werk op afstand contract (telewerken)

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde termijn

Proefperiode

Spaanse arbeidswetgeving en maximaal aantal werkuren

Lonen en salarissen

Spaans minimumloon

Loonafspraken in Cao’s

Uitbetaling van het loon/salaris (El pago del salario)

Gemiddelde en modale bruto jaarsalaris in Spanje

Het gemiddeld bruto jaarsalaris in Spanje

Het meest voorkomende jaarsalaris (modaal)

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden

Beëindiging van het arbeidsconract | ontslag

Hervormingen op de arbeidsmarkt in Spanje

Duale arbeidsmarkt

Formaliteiten/procedure bij collectief ontslag

Ontslag vanwege objectieve redenen

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege objectieve redenen

Ontslag vanwege disciplinaire redenen

Formaliteiten/procedure bij ontslag vanwege disciplinaire redenen

Termen beëindiging van het arbeidscontract

Registratieplicht werkweek van werknemers

Wat houdt de registratieplicht in ?

Bewaarplicht

Gevolgen van het niet naleven

Werktijden (tiempo de trabajo)

Rusttijden (Descansos)

Overwerk (Horas extraordinarias)

Nacht- en ploegendienst (trabajo nocturno y trabajo a turnos)

Verlof, vakantie & pensioen voor uw werknemers

Afwezigheid vanwege ziekte

Vakantiedagen (Vacaciones anuales)

Bijzonder betaald verlof (permisos retribuidos)

Zwangerschapsverlof / Ouderschapsverlof (permiso parental)

Verlof voor langere tijd (excedencias)

Pensioen

Hoofdpunten uit de Spaanse Arbeidsmarkthervormingen 2012

Werving van personeel

Personeel in en rond uw huis

(Algemene) kenmerken Spaans personeel

Tips voor werkgevers

Vocabulair in Spaanse arbeidscontracten

Het benoemde van een administrateur

Fiscaal voordeel van een dochteronderneming

Juridische nadeel van een dochteronderneming

11. Welke kosten kunnen zelfstandigen aftrekken ?

Inleiding

Algemene kosten (die geen verband houden met de directe verkoop)

12. Oprichting van een filiaal of dochteronderneming

Inleiding

Voor- en nadelen van een filiaal

Een dochteronderneming in de vorm van een SA

Storting bij aandelen op naam:

Storting bij aandelen aan toonder:

Oprichtingsvereisten van een dochteronderneming

13. Handelsagent en distribiteur

Distributiekanalen

Handelsagent

In Spanje bestaan er verschillende soorten handelsagenten:

Agente comercial (= de handelsagent)

Representante de comercio (= vertegenwoordiger)

Comisionista (= commissionair)

Handelsagentencolleges

(= Colegios Oficiales de Agentes Comer¬ciales)

De handelsagentuurovereenkomst

Contrato laboral

Contrato mercantil

Voordeel handelsagent

Nadeel handelsagent

Distributeur (distribuidora, suministrador)

Keuze tussen handelsagent en distributeur

Distributieovereenkomsten

Overeenkomst met handelsagenten

Arbitrageclausule en concurrentiebeding

14. De vertegenwoordiging (Representative Office)

Kenmerken van een vertegenwoordiging

De vertegenwoordiging in het Nederlands-Spaans belasting¬ver¬drag

Voordelen “representative office”

Nadelen “representative office”

15. Joint Ventures

Inleiding

Joint ventures

Vormen van joint ventures

Asociasiones sin personalidad juridica

Sociedades de empresas

Uniones de empresas

Cuentas de participación

16. Huur, koop of overname van commercieel onroerend goed / bedrijf

Inleiding

Bescherming huurder

Checklist huur/overname bedrijf / bedrijfspand

Bij de koop, huur of overname van een bedrijfspand moet u op de volgende zaken letten:

Pachten (= Traspaso)

Overname van een bestaand horecabedrijf

Probeer daarom antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Aankoop van een bedrijfspand

Aankoop nieuw te bouwen bedrijfspand

Checklist aankoop/bouw bedrijfspand

Overname bestaande vergunning

Aanvraag van een nieuwe vergunning

Aanvraag bouwvergunning bij verbouwing van een bestaand pand

Kosten bouwvergunning

Met wie krijgt u te maken bij de verbouwing ?

– De aannemer

– De elektriciën

Aandachtspunten bij de verbouwing

17. De keuze: een bedrijfspand kopen of huren ?

Inleiding

Flexibiliteit

Aandachtspunten:

Het pand

Kosten en vermogensopbouw

Fiscale aspecten

Ligging

18. Starten in de horeca

Aanvraag registratienummer voor horeca-bedrijven

Hygiëne- en horecavergunning

Verschillende soorten diploma’s/certificaten voor personen die in aanraking komen met levensmiddelen
(=Manipulador de Alimentos):

Aanvraag terrasvergunning

Aandachtspunten bij het starten van een camping

Aandachtspunten en voorwaarden bij het exploiteren van appartementen, bungalows of villa’s

NIEUW REGISTER VERHUUR VAKANTIEWONINGEN ANDALUSIË

Wat verstaat men onder een woning voor toeristisch gebruik?

Welke woningen vallen buiten deze regelgeving?

Wat betekent deze verordening?

Wat zijn de eisen voor de inschrijving?

Verplichtingen ten opzichte van de klant/huurder

Wat kan er gebeuren als u uw woning niet inschrijft in dit register?

Wat regelt de verordening nog meer?

Belasting over huurinkomsten

Juridisch advies inschrijving

Fiscale verplichtingen huurinkomsten vakantiehuis

Een aantal voorbeelden:

Aandachtspunten bij de exploitatie van boerderijen

19. Aandachtspunten bij een bedrijfsovername (Traspaso)

Inleiding

Checklist bij overname Trapaso

20. Business plan, verdienmodel & financieel plan

Inleiding

Oorzaken:

Marktanalyse

De SWOT-analyse (Strenghts – Weakness – Opportunities – Threats)

Marktpotentieel

Penetratiegraad

Business model

Verdienmodel

Keuze verdienmodel

Van businessmodel naar verdienmodel naar opbrengstmodel

Het begint met het businessmodel

Business Model Canvas

Welk verdienmodel past bij uw business?

Basisverdienmodellen

Creatief en out-of-the-box

Nieuwe businessmodellen

Klantgestuurde businessmodellen

Prijsoptimalisatie

Kostenraming

Investeringsbegroting

Constante of vaste kosten

Variabele kosten

Kosten start horeca-onderneming (fictieve bedragen)

Aanloopkosten (fictieve bedragen)

Werkkapitaalbehoefte (fictieve bedragen)

Financieringsbegroting (fictieve bedragen)

Voorbeeld financieringsbegroting

Exploitatie begroting

Liquiditeitsbegroting

Begroting privé-uitgaven (fictieve bedragen)

Voorbeeld begroting privé-uitgaven

Planning / agenda

21. De Spaanse inkomstenbelasting (Impuesto sobre la renta de las personas fisicas = IRPF)

Inleiding

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting

Wie is belastingplichtig ?

Het fiscale nummer

Wet op de Spaanse inkomstenbelasting

Tarieven Spaanse inkomstenbelasting (IRPF) 2017

Minimum en maximum tarief inkomstenbelasting per regio

Inkomstenbelasting over rendementen en winsten

Tarieven rendementsinkomsten (rente, dividend) en vermogenswinsten *)

(Rendimientos del Capital Mobiliario)

Tarieven voor niet-residenten

De belastingen voor niet-residenten.

Keuze uit 2 regimes als u naar Spanje verhuist om daar te werken

Expat-regeling voor nieuwe residenten in Spanje

Bovengenoemde keuzemogelijkheid geldt onder de volgende voorwaarden:

Aanvraag en duur van de regeling

Einde Beckham-regeling

Emigratie-belasting (Exit-Tax)

Pensioenregelingen

Meerwaarde | vermogenswinstbelasting

Plusvalia

Dividenden

Winst bij verkoop onroerend goed

Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting

Spaarplannen

Schikking pensioen buitenlanders in Spanje

Wie moet er in Spanje belastingaangifte doen ?

Pensioeninkomsten

Aangifte doen in Spanje

Gezamenlijke aangifte doen in Spanje

Arbeidsinkomen (Rendimientos del Trabajo Personal)

Belastbaar inkomen bestaat uit:

Loon in natura | voordelen werknemer

Sociale premies werknemers 2017

Werknemersbijdragen:

Drempels voor de inkomstenbelasting 2017

Persoonsgebonden aftrekposten en verminderingen 2017

Aftrek voor inwonende kinderen onder de 25 jaar met een eigen inkomen onder de € 8.000

Ouderschapskorting (Reduccion por cuidado de hijos)

Aftrek voor inwonende ouders of grootouders

Verminderingen bij inkomsten uit arbeid

Belastingkortingen voor lage inkomens

Huurinkomsten

Spaans huurwaardeforfait

Inkomstenbelasting niet-ingezetenen

Belastbare waarde:

Voorbeeld

Werkelijke verhuur

Belastingvermindering over huurinkomsten

Aftrek eigen woning (Deduccion Vivienda Habitual)

Welke kosten kunnen er worden opgevoerd ?

Belastingaftrek in Spanje voor in het buitenland betaalde inkomstenbelasting

Tarief voor niet-residenten

Rekenvoorbeeld:

Hulp bij invullen van de belastingaangifte door de Spaanse belastingdienst zelf

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen

Aangifte Spaanse inkomstenbelasting

Emigratieheffing

Fiscaal vertegenwoordiger

22. Belastingen voor Autonomos (zelfstandigen)

Inkomsten uit zelfstandige arbeid (Rendimientos de actividades empresariales y profesionales)

Modulensysteem

Keuze uit 2 belastingregimes

Fiscale voordelen en tips voor zelfstandigen

Ondernemingsverlies

Gebruik van een bestelbus van de zaak

Tanken met de auto van de zaak

Privé gebruik auto van de zaak

Kerstpakketten en overige representatiekosten

Urenadministratie

Oninbare facturen en terugvragen betaalde BTW

Aanvragen uitstel van belastingbetaling

Liquidatieverlies

Bewaren van uw administratie

Wetswijzigingen voor zelfstandig ondernemers in 2017

Belangrijkste wijzigingen

Update | Nieuwe tarieven zelfstandigen 2017

23. De Spaanse vermogensbelasting

Inleiding

Vanaf welk vermogen is men in Spanje vermogensbelasting verschuldigd ?

Landelijke tarieven vermogensbelasting

Belastingvrije voet voor residenten in Spanje

Belastingvrije voet voor niet-residenten in Spanje

Peildatum

Wie wordt waarover belast ?

Heffing vermogensbelasting autonome regio’s

Wat wordt tot vermogen gerekend ?

Wat dient een fiscaal resident in Spanje aan te geven ?

Welk bezittingen, deelnemingen, aanspraken zijn vrijgesteld van vermogensbelasting ?

Netto Vermogen

Maximaal tarief vermogensbelasting – en inkomstenbelasting

Een voorbeeld ter verduidelijking

Nieuwe Spaanse wet; informatieve aangifte van buitenlandse bezittingen.

Informatieplicht buitenlands vermogen

Wanneer dient er aangifte gedaan te worden ?

Sancties

24. Spaanse vennootschapsbelasting

Kort overzicht

Rechtspersonen die niet in Spanje gevestigd zijn

Tarieven Spaanse vennootschapsbelasting

Zona Especial Canaria of ZEC

Werkzaamheden zonder vaste inrichting

Uitkeringen aan niet-ingezeten vennootschappen

Dividend en interest ontvangen door niet-residenten

Kort overzicht van de Spaanse belastingen op vennootschappen en uitkeringen (2016/2017)

Verplichte jaarrekening

Berekening belastbare winst van de vennootschap

Afschrijvingspercentages en afschrijvingsperiodes Activa

Hogere afschrijving

Overige aftrekbare kosten:

Niet – aftrekbare kosten

Korte en langetermijn winsten

Vermogenswinsten

Aangifte en betaling vennootschapsbelasting

Aftrek voor een groep van ondernemingen

Uitstel van kapitaalwinst vanwege herinvesteringen

Samengevoegde/gemeenschappelijke belastingaangifte van een groep van bedrijven

Europese moeder-dochterrichtlijn

25. Overige belastingzaken

Overdrachtsbelasting bij aankoop van onroerend goed

BTW (IVA) op Spaans vastgoed bij verkoop en verhuur

Documentenbelasting

Overige kosten bij aankoop van onroerend goed in Spanje

Onroerendgoedbelasting

Aangifte

Valor Catastral

Tasas

Precios Publicos

Contribuciones Especiales

Speciaal tarief voor offshore vennootschappen

BTW / IVA (=Impuesto sobre el Valor Añadido) Tarieven 2017

Bronbelasting

26. Aankoop Spaans onroerend goed via een BV of SL

Mogelijkheden

Wel of niet fiscaal interessant

Oprichting Spaanse SL (Sociedad Limitada)

Verhuur

Vermogenswinstbelasting

Rekenvoorbeeld

Aftrek/vermindering op de vermogenswinstbelasting

Vrijstelling vermogenswinstbelasting

Tarieven niet-residenten

Voorheffing bij verkoop door niet-residenten

Verkoopwinst en de Spaanse vennootschapsbelasting

Bijlagen en Bronnen

Extra informatie

auteur P.L. Gillissen
Productvorm

Paperback

Uitgiftedatum

11-03-2020

Levertijd

Tijdelijk uitverkocht

Inkijkexemplaar Bekijk exemplaar
Aantal pagina's

250

Druk

4

isbn

9789492895141

uitgever (juridisch) Guide-Lines
uitgever Guide-Lines

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Laat een beoordeling achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Winkelwagen